Menu Zamknij

Zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej rozbudowy oraz modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce

Wykonanie zadania inwestycyjnego na zaprojektowanie, kompleksową rozbudowę oraz modernizację obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce, w tym zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej o 10 000 ton pojemności i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny. 

„ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym ogłasza postępowanie w trybie przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie, kompleksową rozbudowę oraz modernizację obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce, w tym zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej o 10 000 ton pojemności i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny.

Tryb postępowania: przetarg.

Lokalizacja zamówienia: Elewator Bartoszyce, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce.

Dokładny adres do korespondencji:
ELEWARR Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa
Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia: zamowienia@elewarr.pl.
W każdej korespondencji przesyłanej do Zamawiającego proszę powoływać się na numer postępowania tj.: nr 1/BaI/2023

Informacje ogólne w zakres udziału w przetargu i zmiany treści SIWZ:

 • Ofertę może złożyć: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
  W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które zgłoszą udział w wizji lokalnej, o której mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ.
  Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ, będzie wiążąca.
  Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, o co najmniej 3 dni.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.
 • Wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu przetargowym, na zasadzie wyboru Generalnego Wykonawcy, na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego wielobranżowy zakres niniejszego zamówienia.
 • W przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez osoby upoważnione do wystawienia takiego pełnomocnictwa.
 • Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymagania postawione w SIWZ dla Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie (o ile nie wskazano inaczej w SIWZ).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej rozbudowy oraz modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce, w tym zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej o 10 000 ton pojemności i podniesienie stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny.
Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj- wybuduj”.

Założenia i wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w postanowieniach Umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ.

Cała dokumentacja opisująca przedmiot i zakres niniejszego zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Do pobrania: