Menu Zamknij

Polityka prywatności

I WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://elewarr.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym
  o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest ELEWARR Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa (dalej: Administrator lub ELEWARR).

Kontakt z Administratorem:

 • adres korespondencyjny: ELEWARR Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa,
 • e-mail: zarzad@elewarr.com.pl,
 • telefon: 22 622 71 41.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Kontakt z IOD:

 • adres korespondencyjny: ELEWARR Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa,
 • adres e-mail: iod@elewarr.pl.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
 • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
 • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 1. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej „Polityki prywatności”.

II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym:
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Administrator, nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 2. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku
  dotyczącego:
 • dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii – szczegóły: art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (czyli ich poprawienia jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne – szczegóły: art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych – szczegóły: art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionują Państwo prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Państwa roszczeń – szczegóły: art. 18 RODO),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, czy też wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego – szczegóły: art. 21 RODO).
 • przeniesienia danych do innego administratora (jeśli przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy – szczegóły: art. 20 RODO).
 • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych), mają Państwo prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę (przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody).
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
 2. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
 • dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania z usług opisanych w niniejszej „Polityce prywatności”,
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu
  w celu realizacji umowy),
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
 • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

     III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz inne informacje przekazane przez Państwa,
  w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub do właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa telefoniczna.

     III. B. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
 • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS)
  na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda),
 • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
  i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),

– z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 1. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych od ELEWARR. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu),
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 1. Odbiorca komunikacji marketingowej może zrezygnować z jej otrzymywania w każdej chwili,
  w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

      III. C. FACEBOOK

 1. ELEWARR jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
  i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę firmową Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/Elewarr.Spolka/ (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
 • w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
  w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy
  i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
  w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
 • regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
 • „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub
 • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), ELEWARR oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności
  i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
 • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 2. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

     III. D. INSTAGRAM

 1. ELEWARR jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
  i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.instagram.com/elewarr.spolka/ (dalej: Profil Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług
  firmy Meta, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagrama lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
   w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług
   w ramach Instagrama,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagrama lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
   w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagrama wynikają wprost z:
 • regulaminu Instagrama (dokument jest dostępny na stronie Instagrama pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
 • „Zasad ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie: https://privacycenter.instagram.com) lub
 • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagrama lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagrama, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Profil Firmowy innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Profil Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Profilu Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Profilu Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Profilu Firmowego, polecenie Konta Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Profilu Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), ELEWARR
  oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych
  i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Zasady ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie: https://privacycenter.instagram.com/policy,
  • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 5. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Instagrama o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
 6. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

      III. E. X (DAWNIEJ: TWITTER)

 1. ELEWARR jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
  i usług oferowanych przez:
  • Twitter International Unlimited Company z siedzibą: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Unii Europejskiej, kraju należącym do EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie),
  • X Corp. z siedzibą: 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103 (jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek innym kraju spoza Unii Europejskiej, kraju spoza EFTA lub kraju innym niż Zjednoczone Królestwo)

(dalej: X), którzy odwiedzają firmową stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://twitter.com/elewarr1 (dalej: Konto Firmowe). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług X, odwiedzają Konto Firmowe. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Konta Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez X (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
   w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
   i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności w serwisie X), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług X,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Konto Firmowe, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług X (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług X wynikają wprost z:
  • regulaminu X (dokument jest dostępny pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) oraz
  • „X Privacy Policy” (dokument jest dostępny pod adresem: https://twitter.com/en/privacy) lub
  • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w serwisie X.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika X),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika X). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług X.
 2. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik serwisu X, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług X do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług X, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego), ELEWARR oraz X są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Twitter Privacy Policy”, opublikowanym na stronie X pod adresem: https://twitter.com/en/privacy,
  • w dokumencie „Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum”, opublikowanym na stronie X pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
 6. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług X
  o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi X (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie X pod adresem: https://twitter.com/en/privacy).
 7. Z inspektorem ochrony danych X można skontaktować się za pośrednictwem:
  • formularza dostępnego na stronie: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
  • adresu korespondencyjnego:
 1. Twitter International Unlimited Company z siedzibą: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Unii Europejskiej, kraju należącym do EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie),
 2. X Corp. z siedzibą: 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103 (jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek innym kraju spoza Unii Europejskiej, kraju spoza EFTA lub kraju innym niż Zjednoczone Królestwo).

      III. F. YOUTUBE

 1. ELEWARR jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
  i usług oferowanych przez Google Ireland Limited z siedzibą: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google) w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.youtube.com/@elewarrsp.zo.o.124 (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług
  w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług
   w ramach YouTube,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych
   o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
  • regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
  • „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
  • przepisów prawa – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.
 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), ELEWARR oraz Google są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
 11. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: data-protection-office@google.com.

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie (tzw. dzienniki zdarzeń).
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu (w szczególności: adres IP, data i czas odwiedzin, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym). Dane zapisywane
  w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z serwisu internetowego przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies i podobne technologie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies”.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza „Polityka prywatności” ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony internetowej Administratora funkcjonującej pod adresem https://elewarr.pl.
 2. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, X, YouTube), a także do stron usługodawców, partnerów biznesowych Administratora i innych podmiotów (np. https://www.zzz.com.pl, https://www.kgssa.pl, https://agronews.com.pl, https://www.wrp.pl, https://olsztyn.tvp.pl). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na strony innych podmiotów, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej „Polityce prywatności”,
  w szczególności w przypadku:
 • rozwoju technologii,
 • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
 • rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 1. O stosownych zmianach w treści „Polityki prywatności” Administrator powiadomi użytkowników
  w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
 2. Niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 30.01.2024 r.