Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Elewatorze Bartoszyce

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem realizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. Zaprojektowanie, kompleksowa rozbudowa oraz modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce, w tym zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej o 10 000 ton pojemności i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren budowy Elewatora Bartoszyce, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót budowlanych i podpisania końcowego protokołu odbiory tych robót.

Zamawiający wskazuje, że planowany termin zakończenia przez wykonawcę zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, nad którym Wykonawca będzie pełnił nadzór, to 31.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania: