Menu Zamknij

Zakup i montaż dźwigu osobowego w magazynie Elewarr w Pieniężnie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż dźwigu osobowego w magazynie Elewarr w Pieniężnie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator zbożowy w Magazynie Pieniężno ul. Cmentarna 3, 14-520 Pieniężno.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Do pobrania: