Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na wymianę urządzeń sterowania wywrotnicami w magazynie w Krupcu

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń sterowania wywrotnicami szt.3 w magazynie w Krupcu.

Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace i zadania:
a) zdemontowanie aktualnego sterowania wywrotnicami,
b) wykonanie nowego systemu sterowania wywrotnicami (skrzynka otwierana IP-65), dobrać i zamontować zabezpieczenia silnikowe (silniki 380V), styczniki o napięciu cewki 24V, przyciski sterownicze załącz i wyłącz, krańcówki zamocować do pochylni wywrotnic w celu zabezpieczenia wywrotnicy przed nadmiernym wychyłem, całość sterowania 24V,
c) zamontować system sterowania wywrotnicami na ścianie w pomieszczeniu operatora,
d) podłączyć silniki do systemu sterowania i krańcówki,
e) sprawdzić działanie nowego systemu sterowania wywrotnicami, wyłączanie krańcówką przy odpowiednim kącie przechyłu,
f) przygotowanie dla Zmawiającego dokumentacji powykonawczej (schematu elektrycznego).

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia min. 36 miesięcznej gwarancji jakości.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Krupcu, 22-302 Siennica Nadolna.
Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2024 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: