Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem instalacji wewnętrznej p-poż w 3 magazynach płaskich w Elewatorze Malbork oraz w magazynie płaskim w Ornecie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem instalacji wewnętrznej p-poż w 3 magazynach płaskich w Elewatorze Malbork oraz w magazynie płaskim w Ornecie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

  • Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
  • Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
  • Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
  • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator w Malborku – adres: 82-200 Malbork, ul. Daleka 70 oraz Elewator w Ornecie – adres ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta

Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2024 r. do godz. 11:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.02.2024 r

Dokumenty do pobrania: