Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na Uszczelnienie mocowania konstrukcji sond pomiarowych oraz galerii na dachu zbiorników fi 19 w elewatorze zbożowym w Wąbrzeźnie


Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie mocowania konstrukcji sond pomiarowych oraz galerii na dachu zbiorników fi 19 w elewatorze zbożowym w Wąbrzeźnie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac do realizacji oraz wymagań dla Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia trzy letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Wąbrzeźnie ul. W. Kętrzyńskiego 121, 87-200 Wąbrzeźno.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania: