Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na naprawę dachu nad pomieszczeniem sterowni wraz z pracami remontowo-wykończeniowymi w Elewatorze Pieniężno

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy dachu nad pomieszczeniem sterowni wraz z pracami remontowo-wykończeniowymi w Elewatorze Pieniężno” (woj. warmińsko-mazurskie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator w Pieniężnie – adres: 14-520 Pieniężno, ul. Cmentarna 3.
Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2024 r. do godz. 11:00
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Dokumenty do pobrania: