Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na Malowanie lejów zbiorników wraz z konstrukcją podtrzymującą II etap w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim

Przedmiotem zamówienia jest malowanie lejów zbiorników wraz z konstrukcją podtrzymującą II etap w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zakres realizacji obejmuje:

  • Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem (urządzenia transportu poziomego zboża, silniki, lampy itp.). Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00.
  • Ustawienie rusztowań.
  • Czyszczenie ręczno-mechaniczne (do stopnia St2) całości powierzchni w celu usunięcia kurzu, zmatowienia powierzchni, usunięcia łuszczącej się farby oraz korozji.Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową, kolor szary wg. RAL 7001 (lub jego odcienie. Miejsca oczyszczone do stali należy pomalować podkładową farbą przeciwrdzewną dedykowaną pod chlorokauczuk.
  • Demontaż rusztowań.
  • Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie prac.
  • Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.


Obmiar lejów wraz konstrukcją wsporczą:

  • Konstrukcja wsporcza silosów – około 700 m2 plus 90 m2 ryglówki na ścianach zewnętrznych.
  • Leje spustowe silosów – 9 szt. – razem około 495 m2.
  • Leje spustowe Asteroidów – 5 szt. –razem około 260 m2.
  • Razem obmiar: 700 + 90 + 495 + 260 = 1545 m2.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 13, 66 – 011 Nowogród Bobrzański.

Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2024 roku. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: