Menu Zamknij

Remont redlerów w elewatorze zbożowym w Kępnie

Przedmiotem zamówienia jest remont 4 szt. redlerów R1, R2, R3, R4 w elewatorze w Kępnie. 
Zakres realizacji obejmuje: 
a) Zakup płyt trudnościeralnych: teflon – płyta PE 1000 o grubości 10mm, do wszystkich remontowanych redlerów o łącznej długości 174 mb (R1 53 m; R2 52 m; R3 34 m; R4 35 m).
b) Demontaż den 4 redlerów o numerach R1 – R4, oraz ich ponowny montaż z płytami trudnościeralnymi PE 1000, regulacja wysokości motoreduktorów oraz sprawdzenie pracy redlerów.
c) Przekazanie odbudowanych urządzeń Zlecającemu do użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace minimum 24 miesiące- max. 60 miesięcy.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie, ul Grabowska 7, 63 – 600 Kępno.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2023 r.

Do pobrania: