Menu Zamknij

Postępowanie przetargowe na wykonanie remontu dwóch podnośników na przyjęciu z kosza samochodowego w magazynie Lubycza Królewska

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch podnośników na przyjęciu z kosza samochodowego w Magazynie Lubycza Królewska.

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
− Dla Podnośnika nr 1 (21 metrów wysokości):

a) wymiana uszkodzonych blach, skorodowanych połączeń podnośnika,
b) czyszczenie mechaniczne korozji,
c) wymiana wszystkich łożysk,
d) malowanie podnośnika.


− Dla Podnośnika nr 4 (21 metrów wysokości):

a) wymiana uszkodzonych blach, skorodowanych połączeń podnośnika, koszyka,
b) czyszczenie mechaniczne korozji,
c) wymiana wszystkich łożysk,
d) malowanie podnośnika.


Wykonawca zakupi wszystkie niezbędne materiały oraz wykona wszystkie prace niezbędne do zamontowania i remontu przedmiotu zamówienia.

Wymagania gwarancyjne i powykonawcze:

a) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
b) okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).

UWAGA: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewatora.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Lubycza Królewska 22-680, ul. Polna 1.
Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania: