Menu Zamknij

Dostawa i montaż bram segmentowych w Nowych Proboszczewicach

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie w kolejowym punkcie przyjęcia zboża 2-ch sztuk fabrycznie nowych bram przemysłowych, segmentowych: Hörmann SPU F42 z napędem elektrycznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac do realizacji oraz wymagań dla Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Wykonawca udzieli na dostarczone i zamontowane bramy oraz wykonane instalacje i prace montażowe trzyletniej gwarancji jakości.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.02.2024 r.

Dokumenty do pobrania: