Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę gęstościomierza do Magazynu w Gądkach

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gęstościomierza litrowego do Magazynu w Gądkach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 4 do Zapytania.

Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn Gądki, ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Gądki.

Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2024 r. do godz. 12:00.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Dokumenty do pobrania: