Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na zadaszenie suszarni w elewatorze w Nowogrodzie Bobrzańskim

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji oraz projektu wykonawczego i montaż zadaszenia suszarni wraz z uszczelnieniem dachu w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Technologia, zakres prac, materiały:

a) Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pobliżu miejsca pracy przed zanieczyszczeniem. Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00.
b) Przygotowanie projektu zadaszenia do akceptacji Zamawiającego (w oparciu o profile zimnogięte zamknięte 50x50x3 mm, 30x30x3mm oraz blachy trapezowej T35 gr. 0,7 mm).
c) Przygotowanie konstrukcji do montażu w miejscu pracy.
d) Montaż konstrukcji (w miarę możliwości połączyć z istniejącą konstrukcją suszarni).
e) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w oparciu o materiały SikaCor6630 System.
f) Uszczelnienie pęknięć i ubytków na dachu suszarni przy pomocy sikaflex-u.
g) Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie prac.

Obmiar:

a) Powierzchnia zadaszenia suszarni – 26 m2
b) Waga konstrukcji ok. 500 kg

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 13, 66 – 011 Nowogród Bobrzański.
Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Dokumenty do pobrania: