Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na zadaszenie galerii przyjęciowej w elewatorze w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji oraz projektu wykonawczego, prefabrykacja konstrukcji stalowej oraz montaż zadaszenia galerii przyjęciowej (I piętro) w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Technologia, zakres prac, materiały:

a) Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pobliżu miejsca pracy przed zanieczyszczeniem. Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00.
b) Przygotowanie projektu zadaszenia do akceptacji Zamawiającego (w oparciu o przekroje -dwuteownik 100, ceownik 60).
c) Prefabrykacja konstrukcji stalowej zadaszenia.
d) Wykonanie cynkowania konstrukcji.
e) Montaż konstrukcji wraz z przytwierdzeniem do istniejącej.
f) Montaż zadaszenia z blach nT35 gr 0,7 mm (ocynk lub powlekana)
g) Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie prac.

Obmiar:

a) Zadaszenie nad przenośnikiem 8 m x 3m plus 14 m x 2m
b) Waga konstrukcji ok.2100 kg (dwuteownik 100, ceownik 60)
c) Powierzchnia zadaszenia wraz z okapami z blach nT35 gr 0,7 mm ok. 66 m2

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 13, 66 – 011 Nowogród Bobrzański.
Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania: