Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na wymianę rynien i rur spustowych z dachu galerii nad komorami oraz naprawa opierzenia dachu galerii przy wieży elewatora w Koronowie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana rynien i rur spustowych z dachu galerii elewatora oraz naprawa opierzenia dachu galerii przy wieży elewatora w Magazynie w Koronowie.
Zakres realizacji obejmuje:

a) Wykonanie orynnowania dachów galerii: rynny, rury spustowe i pozostałe elementy z blachy ocynkowanej.
b) Zakup rynien 125 mm w ilości niezbędnej do orynnowania dachu z blachy trapezowej na galerii nad komorami A i B elewatora – dwa odcinki po 55 mb., oraz 18 mb do orynnowania nadbudówki przy dachu galerii.
c) Zakup rynien 125 mm w ilości niezbędnej do orynnowania dachu z blachy trapezowej na galerii nad komorami C i D elewatora – dwa odcinki po 51 mb., oraz 18 mb do orynnowania nadbudówki przy dachu galerii.
d) Zakup rur spustowych 100 mm o łącznej długości ok. 80 mb do wykonania 16 odcinków po 3,2m, 16 odcinków po 1m, oraz 4 odcinków po 3m. do odprowadzenia deszczówki z obu powierzchni dachów galerii oraz nadbudówek.
e) Zakup odpowiedniej ilości akcesoriów do łączeń, mocowań rynien i rur spustowych: 20 szt. lejów spustowych 125/100mm, 32 szt. kolan rur 100mm 67,5o , 2 szt. narożników rynien 125 mm, 264 uchwytów rynien 125 mm(+/- 10 szt.), 40 szt. uchwytów rur 100mm, oraz niezbędne do montażu ilości złączek rynnowych, denek, złączek rur i wkrętów, śrub itp.
f) Demontaż starych rynien, rur spustowych na obu dachach galerii i nadbudówek.
g) Montaż nowych rynien i rur spustowych zgodnie z zasadami prawa budowlanego.
h) Wymiana opierzenia na łączeniu obu dachów galerii z żelbetowymi ścianami wieży elewatora, dwa odcinki po ok 20m.
i) Uzupełnienie gąsiora z blachy na kalenicy dachu galerii nad komorami C i D.( na odcinki ok 2,5m).

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów (w tym zdemontowanych elementów jak: rynny, rury spustowe itp.) powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
Strona 2 z 6
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Koronowie, ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo.
Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Dokumenty do pobrania: