Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na wykonanie wycinki drzew na terenie posesji Elewatora Orneta

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew (3 sztuki) na terenie posesji Elewatora Orneta wraz z zagospodarowaniem drzew objętych przedmiotową wycinką.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wycięcie 3 sztuk drzew na posesji elewatora Orneta – dz. nr 145 obręb Orneta:
– 1.szt. wierzba (wymiary: wysokość ok. 15m / trzy odnogi pnia o grubości: 3,20 m; 3,50 m, 3,10 – grubość pnia mierzona na wysokości 1m od poziomu terenu,
– 1 szt. topola ( wymiary: wysokość ok. 15m, grubość pnia 2,40 m, grubość pnia mierzona na wysokości 1m od poziomu terenu;
– 1 szt. topola (wymiary: wysokość ok. 15m, grubość pnia 2,50 m, grubość pnia mierzona na wysokości 1m od poziomu terenu;
b) uzyskanie ewentualnych uzgodnień, zgód w przypadku konieczności zajęcia drogi / pasa drogowego (drogi powiatowej) w zakresie wycinki drzewa (1szt.) zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi powiatowej (dz. 147 obr. Orneta);
c) zagospodarowanie drewna po wycince,
d) oczyszczenie terenu z pni, konarów i gałęzi po wycince;
e) uporządkowanie terenu.

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę wraz z wykonaniem nasadzeń drzew po wycince leży po stronie Zamawiającego.

 Szczegółowy opis zamówienia został ujęty w załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Orneta– adres: 11-130 Orneta, ul. Dworcowa 25.

Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2024 r. do godz. 12:00.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.02.2024 r.

Dokumenty do pobrania: