Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na Wykonanie regeneracji ślimaków wybierających ze zbiornika odpadów nr 4 w magazynie w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie regeneracji ślimaków wybierających ze zbiornika odpadów nr 4 w magazynie w Rzeszowie.

Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace:
a) zdemontowanie ślimaków,
b) wymiana zużytych elementów ślimaka,
c) wymiana skorodowanych blach,
d) wymiana łożysk,
e) pomalowanie,
f) zamontowanie,
g) uruchomienie ślimaków.
UWAGA: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewator

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia min. 36 miesięczny okres gwarancji jakości.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Rzeszowie, ul. Spichlerzowa 46, 35-322 Rzeszów.
Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.03.2024 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: