Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na wykonanie legalizacji wagi kolejowej i odważającej w Elewatorze Malbork

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie legalizacji wagi kolejowej i odważającej w Elewatorze Malbork.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.

Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.

Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejsce i termin realizacji

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator w Malborku – adres: 82-200 Malbork, ul. Daleka 72
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 19.01.2024 r.

Dokumenty do pobrania: