Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na wykonanie legalizacji wagi kolejowej i dwóch wag samochodowych w magazynie Elewarr w Bartoszycach oraz wagi samochodowej w magazynie w Ornecie


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie legalizacji wagi kolejowej i dwóch wag samochodowych w magazynie Elewarr w Bartoszycach oraz wagi samochodowej w magazynie Elewarr w Ornecie.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest:
Elewator w Bartoszycach – adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Zbożowa 8
Elewator w Ornecie – adres: 11-130 Orneta, ul. Dworcowa 25

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
Magazyn Bartoszyce – do dnia 30.06.2024 r.
Magazyn Orneta – do dnia 26.06.2024 r.

Dokumenty do pobrania: