Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie użytkowania zbiorników metalowych w Elewatorze Orneta

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie użytkowania zbiorników metalowych w baterii 24 szt. zbiorników metalowych w Elewatorze Orneta, przeznaczonych do składowania zbóż i rzepaku.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna obejmuje wykonanie oceny w zakresie aktualnego stanu technicznego konstrukcji wsporczej zbiorników metalowych – w baterii 24 szt., jak i wykonanie oceny w zakresie aktualnego stanu technicznego każdego pojedynczego zbiornika baterii 24 szt. zbiorników metalowych, celem podjęcia przez Zamawiającego decyzji gospodarczej, co do możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania i wykorzystania gospodarczego przedmiotowych zbiorników metalowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.
Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

  • Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
  • Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
  • Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
  • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Orneta – adres: 11-130 Orneta, ul. Dworcowa 25.

Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2024 r. do godz. 10.00.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.03.2024 r.

Dokumenty do pobrania: