Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania na budynku laboratoryjno- wagowym w Elewatorze Braniewo – aktualizacja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku laboratoryjno- wagowym, w tym: wykonanie prac w zakresie demontażu orynnowania i obróbek blacharskich, rozbiórki nieużytkowanego komina dymowego, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej – modyfikowanej, wykonanie nowego orynnowania i wszystkich obróbek blacharskich, wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

  • Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
  • Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
  • Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
  • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Braniewo – adres: 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 2.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 01.04.2024 r.

Dokumenty do pobrania: