Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na Remont podnośnika P15 w elewatorze w Koronowie.

Przedmiotem zamówienia jest remont podnośnika P15 w elewatorze w Magazynie w Koronowie.
Zakres realizacji obejmuje:

a) Zakup gurtu dostosowanego do transportu zbóż i rzepaku – olejoodporny, antystatyczny długości 100 mb. szerokości 300 mm, o minimum czterech warstwach zbrojenia.
b) Zakup 400 szt. czerpaków tłoczonych.
c) Zakup odpowiedniej ilości śrub Ø8, podkładek, łożysk oraz innych materiałów niezbędnych do montażu.
d) Demontaż – wysunięcie zużytego gurtu z czerpakami z kolumny podnośnika.
e) Montaż nowych czerpaków na gurcie w ilości 4 szt. na 1 m bieżący gurtu.
f) Wymiana łożysk w głowicy, stopie i rolce kierunkowej w podnośniku.
g) Montaż nowego gurtu z umocowanymi czerpakami.
h) Wykonanie regulacji naciągu gurtu, uruchomienie i regulacja pracy podnośnika.
i) Przekazanie urządzenia Zamawiającemu do użytkowania.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Koronowie, ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo.
Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania: