Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na remont podnośnika P 16 w magazynie w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu podnośnika P 16 w magazynie w Rzeszowie.

Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace i zadania:
a) remont głowicy podnośnika z wyłożeniem materiałem trudnościeralnym,
b) wymiana koła pasowego górnego napędowego,
c) wymiana pasa transmisyjnego,
d) zamontowanie kubełka do pasa transmisyjnego (min. 5 kubełka na metr),
e) wymiana sprzęgła na nowe (dobrać i ustawić),
f) wyregulowanie i uruchomienie podnośnika,
g) przygotowanie dla Zmawiającego dokumentacji powykonawczej.

Podnośnik kubełkowy 2P250 wysokość ok. 50m.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia min. 36 miesięcznej gwarancji jakości.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Rzeszowie, ul. Spichlerzowa 46, 35-322 Rzeszów.
Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.03.2024 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

    Dokumenty do pobrania: