Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na remont bocznicy kolejowej w Magazynie w Rzeszowie

rzeszów

Przedmiotem zamówienia jest remont torów bocznicy kolejowej w magazynie w Rzeszowie.

Przedmiotem zamówienia objęto następujące czynności/prace:

Wymiana podrozjazdnic drewnianych do wymiany na nowe:
a) Rozjazd nr 302 – podrozjazdnica do wymiany dł. 2.60, 2.90, 4.40 x 2szt.
b) Rozjazd nr 303 – podrozjazdnica do wymiany dł. 2.90, 3.20 x 2szt., 3.40, 4.50.
c) Rozjazd nr 304 – podrozjazdnica do wymiany dł. 3.20, 3.80, 4.00.
d) Rozjazd nr 305 – podrozjazdnica do wymiany dł. 2.60, 4.00,
e) Przecinka Rz 302- Rz 303 – 6szt.

Podkłady drewniane do wymiany na nowe oraz wykonanie wymienionych prac:
a) tor nr 301 – podkłady drewniane do wymiany 3 szt.
b) tor nr 301a – podkłady drewniane do wymiany 4 szt.
c) tor nr 302 – podkłady drewniane do wymiany 17 szt.
d) tor nr 304 – podkłady drewniane do wymiany 10 szt.
e) tor nr 306 – odnowić wskaźnik Z1.
f) tor nr 300 przepusty – skarpy i rowy porośnięte krzewami i chwastami po stronie wlotu i wylotu usunąć oraz oczyścić przepusty z zamulenia.

Poprawić widzialność na wszystkich przejazdach drogowych zgodnie z obowiązującymi parametrami (widzialność taboru z drogi min 82,5 m z odległości 5m od skrajnej szyny).

Usunięcie drzew i krzewów wchodzących w skrajnię taboru torów nr 300, 301, 301a.

Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Rzeszowie, Spichlerzowa 46, 35-322.

Termin składania ofert upływa dnia 27.02.2024 r. do godz. 12:00.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.05.2024 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: