Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na remont bocznicy kolejowej w Magazynie w Krupcu


Przedmiotem zamówienia jest remont torów bocznicy kolejowej w magazynie w Krupcu.

Przedmiotem zamówienia objęto następujące czynności/prace:
Wymiana podrozjazdnic drewnianych do wymiany na nowe:
a) Nr 200 – 2.30 x 3, 2.50, 2.70 x 2, 4.00, 4.20 x 2
b) Nr 201 – 2.40 x 2, 2.50 x 3, 2.70, 2.80, 3.20 x 2, 4.00 x 2
c) Nr 202 – 2.80 x 3, 3.00, 3.20, 3.60
d) Nr 203 – 3.20, 3.50, 4.40, 4.50
e) Nr 205 – 3.60, 4.00, 4.20
f) Nr 206 – 2.20 x 2, 2.90
g) Nr 207 – 2.80 x 2, 3.50 x 2, 3.60 x 2
h) Nr 208 – 3.10, 3.50,3.60 x 2
i) Nr 209 – 2.60, 2.80 x 3, 3.60 zwrotnik
Wszystkie rozjazdy oczyścić i zakonserwować części trące, odchwaścić na całej długości. Oczyścić kanały suwakowe we wszystkich rozjazdach.
Podkłady drewniane do wymiany na nowe oraz wykonanie wymienionych prac na bocznicy kolejowej:
a) Tor nr 201 – 49 szt. oznaczonych farbą,
b) Tor nr 201 – odchwaścić oraz usunąć zakrzaczenia z ławy torowiska wchodzące w skrajnię taboru na całej długości,
c) Tor nr 203 – wyregulować w planie i profilu (dół) przed wagą,
d) Tor nr 204 – wyregulować w profilu (dołek) na wysokości zsypu.

Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Oddział Spółki w Magazynie w Krupcu, 22-302 Siennica Nadolna.

Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2024 r. do godz. 12:00.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 16.08.2024 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: