Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na remont bocznicy kolejowej w Gądkach

Przedmiotem zamówienia jest remont bocznicy kolejowej w Magazynie w Gądkach.
Zakres realizacji obejmuje:

Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podrozjazdnic na podsypce z tłucznia:
a) Rz 101 – 1szt.: 4,2m
b) Rz 102 – 2szt.: 3,4m; 2 szt.: 3,6m
c) Rz 103 – 3 szt.: 2,9m; 5 szt.: 2,8m; 3szt.: 4,2m
d) Rz 104 – 3 szt.: 2,9m; 1szt.: 3,2m; 3 szt.: 4,2m
e) Rz 105 – 3 szt.: 2,6m; 2 szt.: 2,8m; 1 szt.: 3,6m;

Naprawa toru poprzez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłucznia:
a) Tor 101 – 43 szt.
b) Tor 102 – 14 szt.
c) Tor 104 – 12 szt.
d) Tor 105 – 4 szt.
e) Tor 107 – 22 szt.

 Oprofilowanie nowo ułożonego toru na podsypce z tłucznia (Tor 101).

Regulacja niwelety przez podniesienie toru na podsypce z tłucznia (Tor 107).

Wymiana belki na koźle oporowym Tor 104.

We wszystkich rozjazdach przesmarować podkładki ślizgowe i ruchome elementy zamknięć nastawczych.

Wywóz i utylizacja podkładów i podrozjazdnic drewnianych.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Gądkach ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Gądki.
Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Dokumenty do pobrania: