Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na naprawę cokołów elewatora w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy cokołów elewatora w Magazynie w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zakres realizacji obejmuje:

Strona wewnętrzna.
Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem (urządzenia transportu poziomego zboża, silniki, lampy itp.). Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00.
Ręczno-mechaniczne czyszczenie powierzchni ścian fundamentu w celu usunięcia zwietrzałego gipsu, tynku oraz starej farby.
Wykucie głuchych oraz odspojonych fragmentów.
Uzupełnienie ubytków.
Wykonanie przetarcia ścian w celu ujednolicenia powierzchni.
Hydrofobizacja powierzchni tynku materiałem na bazie silanów/siloksanów – Sikagard 700 S lub równoważnym.
Dwukrotne malowanie powierzchni plastyczno-elastycznym przenoszącym zarysowania na bazie akrylu materiałem Sikagard 550 W Elastic lub równoważnym.

Strona zewnętrzna:
Wysokociśnieniowe mycie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentu w celu usunięcia zwietrzałego tynku oraz starej farby.
Wykucie głuchych oraz odspojonych fragmentów.
Uzupełnienie ubytków.
Wykonanie obrzutki tynku a’la tarabona w celu ujednolicenia powierzchni (różnica między starym tynkiem oraz nowymi naprawami).
Hydrofobizacja powierzchni tynku materiałem na bazie silanów/siloksanów – Sikagard 700 S lub równoważnym.
Dwukrotne malowanie powierzchni plastyczno-elastycznym przenoszącym zarysowania na bazie akrylu materiałem Sikagard 550 W Elastic lub równoważnym.

Obmiar:
Powierzchnia 360 m2.

Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie prac. Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile
są już znani), w składanej ofercie.
Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejsce i termin realizacji
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 13, 66 – 011 Nowogród Bobrzański.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2024 roku. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: