Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na modernizację pionu rozdzielaczy pod podnośnikiem P13 w elewatorze w Koronowie

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pionu rozdzielaczy pod podnośnikiem P13 w elewatorze w Magazynie w Koronowie.
Zakres realizacji obejmuje:
a) Zakup 4 szt. rozdzielaczy dwudrogowych – asymetrycznych o wymiarach Ø 250x250mm sterowanych elektrycznie z przekładniami kątowymi samo-hamownymi.
b) Zakup 4 mb rury stalowej grubości 3mm o średnicy Ø 250mm.
c) Demontaż starych rozdzielaczy z pionu.
d) Montaż nowych rozdzielaczy i uzupełnienie brakujących odcinków rur. Wykonanie 4 szt. wzierników w rurach pod rozdzielaczami.
e) Sprawdzenie działania nowo montowanych rozdzielaczy i przekazanie modernizowanych urządzeń Zamawiającemu do użytkowania.
f) Wszystkie materiały niezbędne do montażu rozdzielaczy.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Koronowie, ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo.
Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Dokumenty do pobrania: