Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na modernizację grawitacyjnych dróg transportowych w Zakładzie Nasiennym w Koronowie

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja grawitacyjnych dróg transportowych (rozdzielacze, rury), zapewniające czystość finalną nasion (w Zakładzie Nasiennym) w Magazynie w Koronowie.
Zakres realizacji obejmuje:

a) Wykonanie odbudowy stóp dwóch podnośników PK300 przy koszach zasypowych dla dwóch baterii silosów z wymianą łożysk, uzupełnieniem brakujących czerpaków, uszczelnienie ich głowic, regulacja pracy obu podnośników.
b) Zakup 4 szt. rozdzielaczy dwudrogowych symetrycznych oraz 3 szt. rozdzielaczy asymetrycznych (wszystkie 150mm), do wymiany przy podnośnikach PK15 oraz ich montaż.
c) Zakup 2 szt. rozdzielaczy czterodrogowych 150mm zamkniętych, przełączanych z poziomu parteru, montowanych przy PK300 do zasypu dwóch baterii silosów.
d) Zakup rur o średnicy  150mm z blachy grubości 2,5mm o łącznej długości 100m. i ich montaż w miejsce dotychczasowych z poziomu rozdzielaczy nad bateriami silosów do napełniania silosów oraz do transportu grawitacyjnego nasion do hali maszyn w Mag nr 1 do podnośnika PK15.
e) Zakup rur o średnicy 200mm z blachy grubości 3mm o łącznej długości 10m, oraz wymiana ich do napełniania zbiornika maszyny czyszczącej Petkus K545.
f) Modernizacja dwóch podnośników PK15 poprzez ich skrócenie o 3m z wyjściem ze stopami na poziom posadzki magazynu, montaż rur wpinających je w system czyszczenia nasion.
g) Modernizacja miejsca odbioru odpadów z czyszczalni Petkus K545, poprzez wykonanie dwóch rur o długości 1m, zakończonych specjalnym kołnierzem, montowanych za pomocą specjalnej opaski wymiennie do odbioru odpadów w worki lub big-bag. Skonstruowanie stojaka z rur z chwytakami o nośności do 1000kg, do mocowania big-bagów do odbioru odpadów z czyszczalni.
h) Uszczelnienie głowic trzech podnośników związanych z czyszczalnią Petkus K545.
i) Wymiana rur przy podnośnikach P15 związanych z czyszczalnią Petkus K545
j) Przekazanie ciągu technologicznego do eksploatacji.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zakład Nasienny na terenie Magazynu w Koronowie, ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo.
Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania: