Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na Dostawę 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych do magazynu Drobin

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych odkurzaczy przemysłowych (2 sztuki) przeznaczonych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 22 (ATEX) do magazynu Drobin.

Wymagania techniczne i parametry dla dostarczanych odkurzaczy (każdego z nich):

 • wykonanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi dla tego typu urządzeń normami i przepisami, w tym wymaganiami dyrektywy ATEX dla urządzeń przeznaczonych do pracy ciągłej w strefie zagrożenia wybuchem 22;
 • zasilanie 230 V, 50 Hz;
 • moc min. 1,1 kW;
 • podwozie umożliwiające przemieszczanie urządzenia w dowolnym kierunku;
 • praca urządzenia w zakresie temperatur od -20°C do +40°C;
 • waga urządzenia max. 55 kg;
 • długość zasilającego przewodu elektrycznego min. 25 m.

Wykonawca do każdego odkurzacza dostarczy niezbędny zestaw akcesoriów (ssaw, szczotek, łączników) dostosowanych do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni płaskich, betonowych lub metalowych oraz różnego typu konstrukcji i urządzeń oraz 2 odcinki węża ssącego o długości 7,5 m każdy (łącznie 15 m), z końcówkami umożliwiającymi ich połączenie (zestawy dla każdego urządzenia).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu dostawy przedmiotu zamówienia, pełną dokumentację techniczną (w tym deklarację ATEX), dokona uruchomienia każdego z dostarczonych urządzeń oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z ich obsługi.

Wykonawca udzieli na dostarczone odkurzacze dwuletniej gwarancji jakości.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

 • Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
 • Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
 • Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
 • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 1a.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.02.2024 r.