Menu Zamknij

Wymiana poszycia dachów między komorami zasypowymi i łącznikami zewnętrznymi

Przedmiotem zamówienia jest remont poszycia dachu miedzy komorami zasypowymi oraz łącznikami zewnętrznymi. 

Zakres realizacji obejmuje:
Remont miedzy komorami zasypowymi:
a) Zerwanie martwej papy oraz oczyszczenie połaci dachu – 184 m2;
b) Pokrycie dachu papą nawierzchniową elastobitumiczną z wkładką z włókniny poliestrowej o grubości 5,2 mm, giętkość do -25oC – 184 m2;
c) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubość 0,65mm – 47 mb;
d) Uszczelnienie masą polimerowo-bitumiczną krawędzi miedzy silosami – 215 mb.
Remont łączników zewnętrznych :
a) Zerwanie martwej papy oraz oczyszczenie połaci dachu – 322 m2;
b) Pokrycie łączników papą nawierzchniową elastobitumiczną z wkładką z włókniny poliestrowej o grubości 5,2 mm, giętkość do -25oC – 322 m2;
c) Uszczelnienie masą polimerowo-bitumiczną krawędzi przy ścianie– 147 mb.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.04.2023 roku. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: