Menu Zamknij

Wymiana drzwi do komory transformatora

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana drzwi do komory transformatora. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania. 
W celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie zobowiązany do:
a) przekazania terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.
b) zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Bartoszyce.
c) udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
d) udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
e) wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Bartoszyce ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2022 r.

Do pobrania: