Menu Zamknij

Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Kępnie – aktualizacja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w Magazynie w Kępnie.
Zakres realizacji obejmuje: 
a) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budynków;
b) wykonanie projektu instalacji wraz z jego zatwierdzeniem przez specjalistę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ze szczególnym uwzględnieniem występujących na obiekcie stref ATEX;
c) jeśli to konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę;
d) jeśli to konieczne wykonanie aktualizacji mapy projektowej;
e) zakup i dostarczenie urządzeń i materiałów zgodnie z zatwierdzonym projektem;
f) demontaż i utylizacja elementów kolidujących ze starego systemu SSP;
g) montaż urządzeń i okablowanie zgodnie z projektem;
h) wykonanie zasilania urządzeń z istniejących rozdzielnic prądowych;
i) umiejscowienie centrali systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
j) SSP posiadać musi powiadamianie SMS o zdarzeniu oraz musi być gotowy do ewentualnego połączenia w system automatycznego powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej (kartę SIM dostarczy Zamawiający);
k) okablowanie musi zostać ułożone w istniejącej kanalizacji kablowej obiektu (lub jeśli wymaga tego projekt w sposób w nim przewidziany); ewentualne niedrożności kanalizacji będą przedmiotem osobnej oferty;
l) uruchomienie instalacji;
m) szkolenie pracowników do obsługi;
n) dostarczenie wymaganej dokumentacji i protokołów z uruchomienia.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane prace i dostarczone urządzenia na 60 miesięcy.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Dokumenty do pobrania: