Menu Zamknij

Wykonanie naprawy schodów wejściowych do elewatora na terenie magazynu zbożowego

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie: 
1. demontażu istniejących schodów betonowych i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. wykonania w tym samym miejscu schodów z kostki brukowej z elementami brzegowymi z krawężników, na podsypce betonowej. Szerokość schodów 4,05 m, różnica wysokości od poziomu gruntu do poziomu drzwi wejściowych 0,66 m.

  • Schody powinny odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
  • Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.
  • Na wykonane prace wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 84A.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Do pobrania: