Menu Zamknij

Sprzedaż nieruchomości ELEWARR Sp. z o.o. (Młyn)

Nieruchomość zabudowana ZESPOŁEM OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH (wyłączonego z eksploatacji) MŁYNA położona w Mierkowie gmina Lubsko. 
CENA WYWOŁAWCZA- 407.000,00 zł netto. 

Pisemne oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „PRZETARG: MŁYN W MIERKOWIE” należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: ELEWARR Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa do dnia: 31.03.2023 r., do godziny 1300.
Oferty dostarczone po tym terminie, nie będą rozpatrywane bez względu na termin ich wysłania.

Oferta powinna zawierać:
a. Oferowaną cenę netto. Oferent może złożyć jedną ofertę cenową.
b. Dane identyfikacyjne oferenta – nazwę/imię i nazwisko, siedzibę/adres, status prawny oferenta wraz z odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,
c. Stosowne uchwały organów statutowych o przystąpieniu do przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, o ile postanowienia aktów wewnętrznych tego podmiotu ich wymagają,
d. Zezwolenie MSWiA na zakup nieruchomości w przypadku cudzoziemca, z wyłączeniem osób wskazanych w art. 8 ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
e. Oświadczenie oferenta, że nie jest stroną ani uczestnikiem postępowania sądowego, bankowego lub administracyjnego, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową lub prowadzoną działalność gospodarczą,
f. Zaświadczenie aktualne z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne i społeczne wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą złożenia oferty.
g. Zaświadczenie aktualne z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu przez oferenta z realizacją zobowiązań podatkowych wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą złożenia oferty.
h. Oświadczenie o tym, że w stosunku do oferenta nie wszczęto i nie zachodzą przesłanki do wszczęcia likwidacji, postępowania naprawczego i upadłościowego.
i. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,
j. Zobowiązaniem się oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem praw własności i użytkowania wieczystego gruntów,
k. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
l. Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny (tj. 40.700 zł, słownie złotych: czterdzieści tysięcy siedemset, 00/100) wywoławczej nieruchomości do nabycia której staje oferent na rachunek bankowy ELEWARR Sp. z o.o.:
PEKAO S.A. Nr 24 1240 6292 1111 0010 5204 5968 . Przez wpłatę wadium Sprzedający rozumie wpływ środków na konto Sprzedającego do dnia 30.03.2023 r.
m. Podanie adresu, na który Spółka ma przesłać zawiadomienie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, z oświadczeniem iż w przypadku nie powiadomienia Spółki w formie pisemnej o ewentualnej zmianie wskazanego adresu, doręczenia korespondencji dokonane na wskazany adres są skuteczne.

Do pobrania: