Menu Zamknij

Remont wywrotnic kosza samochodowego w Lubyczy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest remont wywrotnic 2 szt. (podwójne) kosza samochodowego w Lubyczy Królewskiej. 

Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace:
a) piaskowanie całej konstrukcji wywrotnic,
b) usunięcie skorodowanych, uszkodzonych elementów konstrukcji,
c) wstawienie nowych elementów konstrukcji, oraz dodatkowe wzmocnienie,
d) wymiana uszkodzonych blach najazdowych,
e) wymiana uszkodzonych barier zabezpieczających pojazd podczas rozładunku,
f) wymiana siłowników 8 szt.,
g) pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia min. 36-miesięcznej gwarancji jakości.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Lubyczy Królewskiej, ul. Polna 1, 22-680 Lubycza Królewska.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2024 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: