Menu Zamknij

Remont toru dojazdowego nr 701 w Malborku

magazyn malbork

Przedmiotem zamówienia jest wymiana podsypki żwirowej na podsypkę tłuczniową z odbudową warstwy ochronnej i wykonaniem odwodnienia na odcinku toru dojazdowego nr 701 w Malborku. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ.

W celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie zobowiązany do:
a) przekazania terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.
b) Udostępnienie Wykonawcy do wglądu książki obiektu budowlanego oraz regulaminu pracy bocznicy będącego przedmiotem zamówienia.
c) udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
d) wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator zbożowy w Malborku ul. Daleka 72, 82-200 Malbork- ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2022 r.

Do pobrania: