Menu Zamknij

Remont bocznicy kolejowej w Lubyczy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest remont torów bocznicy kolejowej w magazynie w Lubyczy Królewskiej. 

Przedmiotem zamówienia objęto następujące czynności/prace:
Wymiana podrozjazdnic drewnianych do wymiany na nowe:
a) Rozjazd nr 2 – 2.90, 3.10 x 2, 3.4.
b) Rozjazd nr 4 – 2.60 x 2, 3.00 x 3, 4.20, 4.40 x 3, 4.50.
Tor nr 101 przepusty – wycięcie krzewów i chwastów na skarpach, oczyszczenie przepustów z zamulenia i zbędnej roślinności.

Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn Lubyczy Królewskiej ul. Polna 1, 22-680.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.03.2024 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Dokumenty do pobrania: