Menu Zamknij

Postepowanie przetargowe na zakup i wymianę podnośnika P 53 przy koszu samochodowym w Elewatorze Malbork.

Postępowanie na zakup i wymianę podnośnika P 53 przy koszu samochodowym w Elewatorze Malbork.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ.

W celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie zobowiązany do:

a) przekazania terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
b) zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Malbork.
c) udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
d) udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
e) wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Malbork, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork.
Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2024 r. do godz. 11:00.
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 14.06.2024 r.

Dokumenty do pobrania: