Menu Zamknij

Postępowanie przetargowe na remont głowic podnośników kubełkowych w magazynie w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia jest remont głowic podnośników kubełkowych P12, P 13, P 14, P 1, P 2 w magazynie w Rzeszowie.

Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace i zadania:
a) zdemontowanie głowic i wstawienie nowej blachy w miejsca skorodowane i przetarte,
b) wyłożenie głowic materiałem trudnościeralnym,
c) pomalowanie całości głowic,
d) zamontowanie, regulacja i uruchomienie podnośnika,
e) przygotowanie dla Zmawiającego dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zakupi wszystkie niezbędne materiały oraz wykona wszystkie prace niezbędne do zamontowania i remontu przedmiotu zamówienia.

Wymagania gwarancyjne i powykonawcze:
a) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
b) okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).
UWAGA: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewatora.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Rzeszowie ul. Spichlerzowa 46, 35-322 Rzeszów.
Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.03.2024 r.

Dokumenty do pobrania: