Menu Zamknij

Postępowanie przetargowe na remont bocznicy kolejowej w Magazynie Kępno

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych podkładów drewnianych podrozjazdnic na bocznicy kolejowej.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
a)Wymianę podkładów o następujących długościach:
─ Rozjazd nr 404: 2szt. – 4,4m; 2szt.- 3,9m; 1szt.- 3,8m; 1szt. – 3,3m; 1szt. – 2,9m; 2szt. – 2,7m; 2szt. – 2,5m;
─ Rozjazd nr 406: 3szt. – 4,4m; 1szt. – 3,6m; 2szt. – 3,5m
b) Posmarowanie części trących we wszystkich rozjazdach, tj. nr 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412.
c) Wykonanie 90mb ogrodzenia z paneli 3d z podmurówką. Wysokość paneli: 1.23m; grubość drutu: 5mm; wysokość podmurówki: 0,25m wg szkicu na mapie (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace na co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie, ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2024 r. o godzinie 13:00
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2024r.

Dokumenty do pobrania: