Menu Zamknij

Postępowanie przetargowe na Przegląd P4 lokomotywy spalinowej 401 Da w Gądkach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu P4 lokomotywy spalinowej 401 Da w Magazynie w Gądkach zgodnie Dokumentacją Systemu Utrzymania lokomotywy spalinowej typu 401 Da.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętymi wzorami Kart pomiarowych oraz Arkuszy poziomu P4,P5, w tym:
• Ostoja, nadwozie
• Zestawy kołowe
• Resory i ich zawieszenie
• Urządzenia cięgłowe i zderzakowe
• Hamulec i układ pneumatyczny ze sprężarką A50-110
• Urządzenia i instalacje grzewcze oraz wodne
• Baterie akumulatorów
• Oświetlenie i instalacja elektryczna
• Aparaty i urządzenia elektryczne
• Maszyny elektryczne
• Silnik spalinowy 16H12A
• Przekładnie główne i rozdzielcze
• Wiązary
• Przyrządy kontrolno – pomiarowe
• Systemy smarowania
• Malowanie
Dokumentację Systemu Utrzymania lokomotywy spalinowej typ 401 Da, Wykonawca otrzyma do wglądu. Transport i koszt transportu lokomotywy do punktu naprawy i z powrotem do bocznicy Elewarr w Gądkach leży po stronie Wykonawcy. Dopuszcza się wykonanie naprawy w miejscu eksploatacji lokomotywy po wcześniejszym uzgodnieniu.
Prace dodatkowe, wykraczające poza zakres przeglądu P4, będą kosztem dodatkowym i ich zakres zostanie ustalony po zdemontowaniu poszczególnych podzespołów i ocenie ich stanu technicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej na 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Gądkach, ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Gądki.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dokumenty do pobrania: