Menu Zamknij

Postępowanie przetargowe na modernizację sieci aspiracyjnej w Magazynie Kępno.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja filtrocyklonów typu KF-26,23/A 2 sztuki (produkcji „Spomasz” Toruń) w Kępnie.

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace:
a. Zmiana systemu regeneracji worków na przedmuch sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5 – 0,7 MPa przy pomocy elektrozaworów.
b. Wyposażenie filtrocyklonów w nowe szafki sterownicze ze sterowaniem czasowym.
c. Dostawa i montaż nowych worków filtracyjnych
d. Dostawa i montaż nowej sprężarki śrubowej o minimalnych parametrach:
– pojemność zbiornika – 500l.
– wydajność (l/min) – 900
– wydajność (m3/h) – 54
– ciśnienie – 10 bar
– silnik – 7.5 kW
e. wtransportowanie urządzeń na miejsce zainstalowania
f. demontaż starej instalacji sprężonego powietrza
g. wykonanie nowej instalacji sprężonego powietrza
h. doprowadzenie zasilania elektrycznego do sprężarki śrubowej i szafek sterowniczych regeneracji worków filtracyjnych.

Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące i stanowi on kryterium oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie ul. Grabowska 7, 63 – 600 Kępno.
Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2024 r. do godz. 12:00.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Dokumenty do pobrania: