Menu Zamknij

Porozumienie holdingowe Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i Spółek Zależnych

W dniu 29 sierpnia 2022 roku Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Zarządy Spółek Zależnych: Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o., I.C.S. Moldova Zahar S.R.L. oraz Zarządy Spółek skonsolidowanych z końcem kwietnia 2022 roku: „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., ELEWARR sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. oraz spółką Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. zawarły Porozumienie holdingowe, które ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy podmiotami w Grupie Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Zawierając przedmiotowe Porozumienie wymienione Spółki postanawiają współdziałać w interesie Grupy Kapitałowej, którym jest wzrost wartości Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej m.in. poprzez wykorzystanie efektów synergii i skali. Intencją Stron Porozumienia jest współpraca w ramach Grupy Kapitałowej poprzez stworzenie powiązań organizacyjnych i decyzyjnych umożliwiających konsolidację i koordynację kluczowych procesów, wpływających na rozwój poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, jak i Grupy jako całości, zwiększenie przejrzystości funkcjonowania Grupy oraz sprawności zarządzania w Grupie, z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umownych i statutowych oraz dobrych obyczajów.

Podczas spotkania z Zarządami Spółek Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej Pan Jan Wernicki – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. podkreślił mocne strony uczestnictwa w Grupie, w tym wspólną reprezentację na zewnątrz, poprzez wykorzystanie efektu skali oraz synergię wewnątrz Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. będzie wyposażać Spółki w nowe narzędzia, dążąc do ujednolicenia standardów raportowania, komunikacji oraz oferując wspólne szkolenia.

Pan Prezes Jak Wernicki poinformował o dalszych planach akwizycji i budowy Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

tekst i zdjęcia: Krajowa Grupa Spożywcza S.A. https://www.polski-cukier.pl/1501,aktualnosci?tresc=14608