Menu Zamknij

Ogłoszenia o postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu spółki Elewarr Sp. z o.o.

Udostępnienie do wglądu informacji o Elewarr sp. z o.o. dla kandydatów w postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Elewarr Sp. z o.o., obejmuje dokumenty stanowiące „podstawowe informacje o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu”, tj.:
  1. Akt założycielski Elewarr Sp. z o.o.,
  2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023 wraz z opinią biegłego rewidenta (zatwierdzone przez ZZW Elewarr Sp. z o.o.),
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elewarr Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022/2023 (zatwierdzone przez ZZW Elewarr Sp. z o.o.).\
Zapoznanie się z w/w informacjami przez kandydata powinno być poprzedzone złożeniem wniosku na formularzu załączonym poniżej. 
Formularz o udostępnienie dokumentów dla kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa
Formularz o udostępnienie dokumentów dla kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa
Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za lata poprzednie dostępne są pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df