Menu Zamknij

Ogłoszenia o postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowiska Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu spółki Elewarr Sp. z o.o.

Udostępnienie do wglądu informacji o Elewarr sp. z o.o. dla kandydatów w postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu Elewarr Sp. z o.o., obejmuje dokumenty stanowiące „podstawowe informacje o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu”, tj.:
  1. Akt założycielski Elewarr Sp. z o.o.,
  2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023 wraz z opinią biegłego rewidenta (zatwierdzone przez ZZW Elewarr Sp. z o.o.),
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elewarr Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022/2023 (zatwierdzone przez ZZW Elewarr Sp. z o.o.).
Informacje są dostępne do wglądu od dnia 21 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r. (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30) w siedzibie Elewarr Sp. z o.o. w Warszawie pod adresem Al. Wincentego Witosa 31.
Zapoznanie się z w/w informacjami przez kandydata powinno być poprzedzone złożeniem wniosku na formularzu załączonym poniżej. 
Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za lata poprzednie dostępne są pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df