Menu Zamknij

Oddział Spółki w Gądkach poszukuje osoby na stanowisko kierownika obiektu

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Gądkach poszukuje osoby na stanowisko:  KIEROWNIK OBIEKTU  – miejsce wykonywania pracy Kępno. 

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Obowiązki:

 • Koordynacja i nadzór nad całokształtem prac w magazynie
 • Odpowiedzialność materialna za powierzony majątek trwały i obrotowy
 • Nadzór nad sprawnym przyjęciem i wydaniem ilościowym i jakościowym masy zbożowej oraz nad prawidłową selekcją i konserwacją zboża w czasie jego składowania
 • Nadzór oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, eksploatacji, konserwacji i zabezpieczenia maszyn i urządzeń zainstalowanych w elewatorze
 • Nadzór nad prawidłowym wyposażeniem i zabezpieczeniem magazynu przed kradzieżą i pożarem
 • Nadzór nad racjonalnym zużyciem nośników energii
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów bhp i p.poż., porządku i dyscypliny pracy
 • Zarządzanie zespołem
 • Monitorowanie lokalnego rynku zbóż
 • Współpraca z instytucjami publicznymi oraz obsługa instytucji kontrolujących
 • Znajomość procedur i aktów prawnych w zakresie powierzonych obowiązków

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, rolnicze, logistyczne lub mechaniczne)
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym stanowisku min. 1
 • Umiejętność podejmowania decyzji i efektywnego rozwiązywania problemów
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność budowania relacji ze współpracownikami
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Dokładność i zaangażowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków
 • Niekaralność, wysoka kultura osobista, rzetelność i sumienność
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych
 • Znajomość obsługi programów MS Office
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień
 • Przyjazną atmosferę pracy

Prosimy o przesłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: gadki@elewarr.com.pl z dopiskiem: „PRACA – KIEROWNIK OBIEKTU – KĘPNO”

Na oferty czekamy od 08 czerwca 2022 do 14 czerwca 2022 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty nie wykorzystane ulegają zniszczeniu.

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez ELEWARR Sp. z o. o. (Administratora danych) rekrutacji na stanowisko ogłoszone.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

W takim wypadku prosimy o dołączenie klauzuli „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych”.

Osoba pragnąca brać udział w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez Administratora danych, dołącza dodatkowo klauzulę „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI LUB OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE 

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ELEWARR Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Wincentego Witosa 31 w Warszawie (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem oraz e-mail: zarzad@elewarr.com.pl oraz numeru telefonu: 22 622 71 41.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. realizacja obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji i wynikających w szczególności z art. 22[2] Kodeksu pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 2. prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,
 3. dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 1. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz – jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 2. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 2. okres przedawnienia roszczeń,
 3. czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: iod@elewarr.pl