Menu Zamknij

Komunikat w związku z opublikowanym w dniu 25.04.2019r. na portalu farmer.pl wywiadem z byłym Prezesem ELEWARR Sp. z o.o. Bogdanem Drechną, informujemy: 

W związku z opublikowanym w dniu 25.04.2019r. na portalu farmer.pl wywiadem z byłym Prezesem ELEWARR Sp. z o.o. Bogdanem Drechną, informujemy: 

W związku z opublikowanym w dniu 25.04.2019r. na portalu farmer.pl wywiadem z byłym Prezesem ELEWARR Sp. z o.o. Bogdanem Drechną, informujemy: 

1. Uchwałą Nr 6/12/18 Rady Nadzorczej Elewarr Spółka z o.o. z dnia 27.12.2018r. Pan Bogdan Drechna nie otrzymał absolutorium za okres pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 01.07.2017r. – 30.06.2018r. (w głosowaniu tajnym w sprawie udzielania jemu absolutorium Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęła uchwałę, tj. wszystkich trzech członków Rady Nadzorczej głosowało przeciw). Skład Rady Nadzorczej powołanej w 2016 roku nie uległ zmianie. 

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników /ZZW/ Spółki ELEWARR Sp. z o.o. podczas obrad w dniu 27 grudnia 2018r. nie udzieliło panu Bogdanowi Drechnie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ELEWARR w roku obrotowym 2017/2018r. Uchwała nr 4 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia p. Bogdanowi Drechnie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018, nie została podjęta wobec oddania wszystkich głosów przeciw jej powzięciu. 

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników /ZZW/ Spółki ELEWARR Sp. z o.o. podczas obrad w dniu 27 grudnia 2018r. jednogłośnie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków drugiemu członkowi zarządu ELEWARR w roku obrotowym 2017/2018r. Wiceprezesowi Andrzejowi Mioduszewskiemu. 

Wobec powyższego, twierdzenia byłego Prezesa ELEWARR Sp. z o.o. na temat jego działalności zarządczej w Spółce i osobistych osiągnięć w roku obrotowym 2017/18 nie znajdują oparcia w faktach oraz nie zostały potwierdzone przez organy kompetentne do dokonania pozytywnej oceny pracy zarządczej Bogdana Drechny w formie absolutorium. 

Podkreślamy, że strata finansowa ELEWARR Sp. z o.o. ujawniona we wstępnym sprawozdaniu finansowym w dacie 27 września 2018 r. podpisana przez ówczesnego Prezesa Zarządu Bogdana Drechnę i Głównego Księgowego wynosiła 18.087.990,83 zł. 

Nowy Prezes ELEWARR Sp. z o.o. dr Daniel Alain Korona został powołany na stanowisko w dniu 1 listopada 2018 roku. Natomiast pan Bogdan Drechna w okresie od 1 listopada 2018r. do 10 grudnia 2018r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEWARR Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/18 zostało ostatecznie sporządzone i podpisane przez Zarząd Spółki w dniu 14 grudnia 2018r., to jest 4 dni po odwołaniu pana Drechny ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ELEWARR Sp. z o.o. W tym czterodniowym okresie nie zaszły żadne zdarzenia finansowe wpływające na wynik finansowy i kondycję Spółki.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ELEWARR Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 27 grudnia 2018r. Również w okresie pomiędzy 14 grudnia 2018r. a 27 grudnia 2018r. nie wystąpiły jakiekolwiek okoliczności wpływające na bilans Spółki. Stąd też, powoływanie się przez pana Bogdana Drechnę na art. 54 ustawy o rachunkowości i rzekomą konieczność rewizji sprawozdania finansowego z udziałem biegłego rewidenta jest całkowicie bezpodstawne. 

Jednocześnie informujemy, że aktualne władze ELEWARR Sp. z o.o., to jest Prezes Zarządu dr Daniel Alain Korona oraz Wiceprezes Zarządu radca prawny Monika Parafianowicz spełniają obowiązujące wymogi ustawowe do objęcia stanowisk członków zarządu spółki prawa handlowego, jak również wymogi ustawowe przewidziane dla członków rad nadzorczych – w świetle Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Kodeksu Spółek Handlowych. 

Zarząd ELEWARR Sp. z o.o. niezwłocznie podejmie stosowne kroki prawne w związku z wyżej wymienioną publikacją na portalu farmer.pl oraz zwróci się do jego redakcji z wnioskiem o publikację niniejszego komunikatu.