Menu Zamknij

Dostawa taśmy (pasa) elewatorowej wraz z opcją jej montażu w elewatorze Bartoszyce

Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśmy elewatorowej do podnośnika nr 1 w Elewatorze Bartoszyce wraz z opcją jej montażu. 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został opisany w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot dostawy (a w przypadku montażu również na jego wykonanie) na okres min. dwóch (2) lat.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Bartoszyce ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach:
a) dostawa taśmy wraz z niezbędnym wyposażeniem – w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy;
b) montaż wraz z uruchomieniem dostarczonej taśmy – w terminie do 2 tygodni od dnia dokonania do Zamawiającego dostawy, o której mowa w lit. a).

Do pobrania: